فرماندار اصفهان، احمدی، بیمارستان، کودکان، امام حسین (ع)، توریست سلامت

فرماندار اصفهان تأکید کرد: در نظر گرفتن امکانات حمل و نقل درون شهری و اخذ تصمیمات مقتضی پیرامون همراه سرای در دست احداث این بیمارستان، ازجمله مواردی است که باید با هماهنگی و همکاری دستگاه های ذی ربط مورد توجه ویژه قرار گیرند.

۱۹ مرداد ۱۴۰۱