فرماندار اصفهان، احمدی، سفر ریاست محترم جمهور، اصفهان، هیأت دولت، نماینده تام الاختیار دولت

فرماندار اصفهان عنوان کرد: نماینده تام الاختیار ریاست جمهوری و هیأت دولت در سفر یک روزه به شهرستان اصفهان، بازدید از نقاط حادثه خیز، پروژه های نیمه تمام، طرح های صنعتی، گردشگری، تولیدی و نشست با مدیران و صاحب نظران برای بررسی و جمع بندی مسائل و مشکلات موجود را در دستور کار دارد.

۲۶ خرداد ۱۴۰۱