فرماندار اصفهان، احمدی، ملاقات، دهستان کرارج، روستای حیدرآباد

فرماندار اصفهان عنوان کرد: مردمی بودن و حذف فاصله ها با مردم، گفت و گو و خدمت صادقانه به آنان در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد که این خود در اعتمادسازی در بین مردم بسیار مؤثر است.

۱۲ تیر ۱۴۰۱