فرماندار اصفهان، احمدی، ملاقات، عمومی، مناطق 8 و 12، مسجد قبا، ملک شهر

فرماندار اصفهان عنوان کرد: فرماندار به اتفاق مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط هر هفته با حضور در مناطق شهری و روستایی شهرستان پاسخگوی درخواست های مردم هستند.

۲۲ تیر ۱۴۰۱