فرماندار اصفهان، اطلاعیه، ملاقات، هفتگی

سلسله ملاقات های هفتگی فرماندار اصفهان هفته های آتی طبق روال گذشته انجام می گردد.

۱۶ آبان ۱۴۰۱