فرماندار اصفهان، اهالی، قهاب شمالی، شهر قهجاورستان

فرماندار اصفهان در پایان، در جلسه جمع بندی که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان برگزار گردید با اشاره به مسائل و مشکلات روستاهای قهاب شمالی، بر لزوم بررسی و پیگیری مجدانه برای تسریع در رفع آنها تأکید کرد.

۲۸ مرداد ۱۴۰۲