فرماندار اصفهان، ایثار و شهادت، یادمان، شهدای گمنام

فرماندار اصفهان عنوان کرد: شهرداری مناطق پس از مشخص شدن نقاط تدفین شهدای گمنام، نسبت به اجرای عملیات ساخت یادمان اقدام نماید.

۲۱ آبان ۱۴۰۲