فرماندار اصفهان، بازدید، شهر، زیار

فرماندار اصفهان از بخش های مختلف شهر زیار بازدید کرد.

۹ آبان ۱۴۰۲