فرماندار اصفهان، بازدید، میز خدمت، راه و شهرسازی، معاونین وزیر، گلستان شهدا

فرماندار اصفهان از میز خدمت اداره کل راه و شهرسازی مستقر در گلستان شهدا بازدید کرد.

۲۱ شهریور ۱۴۰۱