فرماندار اصفهان، بهارستان، پروژه، افتتاح، ملاقات مردمی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: اگر ما ظرفیت های ورزشی بهارستان را تقویت کنیم، می تواند به مکانی برای مسابقات استانی و یا حتی ملی تبدیل شود و باعث جذب گردشگر و یا حتی رونق بخش های دیگر نیز می شود.

۲۸ شهریور ۱۴۰۱