فرماندار اصفهان، ترافیک، بزرگراه، پیاده روی اربعین، بازگشایی مدارس، سرویس

فرماندار اصفهان تصریح کرد: بزرگراه منتهی به فرودگاه شهید بهشتی به دلیل حجم تردد و سرعت بالا نقطه ایمنی برای پیاده روی اربعین نخواهد بود.

۲۰ شهریور ۱۴۰۱