فرماندار اصفهان، ثبات ملی، مشارکت، کلیمیان

فرماندار اصفهان اظهار داشت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات، امنیت و ثبات ملی را به دنبال خواهد داشت.

۱۹ مهر ۱۴۰۲