فرماندار اصفهان، جهاد کشاورزی، الگوی کشت، بازدید

فرماندار اصفهان اهمیت بخش کشاورزی و اینکه اصفهان قطب کشاورزی کشور است را ازجمله اهداف بازدید از مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برشمرد.

۲۴ مهر ۱۴۰۱