فرماندار اصفهان، حراست، زحمات، تجلیل

با حضور فرماندار اصفهان، از زحمات خانی تجلیل و کاظمی طباء به عنوان سرپرست جدید حراست فرمانداری معرفی شد.

۲۴ مرداد ۱۴۰۲