فرماندار اصفهان، حوزه های فرعی، انتخابات، تناقض

فرماندار اصفهان عنوان کرد: حوزه های فرعی انتهابات صرفا نسبت به اعلام آمار و ارقام مربوط به حوزه انتخابیه خود اقدام کرده و از اعلام آمار و ارقام مربوط به کل حوزه انتخابیه اجتناب نمایند تا در این خصوص دچار تناقض نشویم.

۱۷ مرداد ۱۴۰۲