فرماندار اصفهان، دانشگاه، کمیسیون دانشجویی، عفاف و حجاب

فرماندار اصفهان عنوان کرد: قواعد و ضوابط دانشگاه در ابتدای سال تحصیلی باید به دانشجویان اعلام شود و وضعیت عفاف و حجاب با دقت مورد بررسی قرار گیرد چراکه رعایت حجاب و عفاف حکم شرعی و سیاسی است.

۱ شهریور ۱۴۰۲