فرماندار اصفهان، دانش آموز، خبرنگار، زیرساخت

فرماندار اصفهان عنوان کرد: راهبرد جدیدی در این دوره از انتخابات اتخاذ شد و طبق آن با هماهنگی هیئت نظارت، زیرساختی ویژه جهت تسهیل پاسخ گویی به سوالات احتمالی اعضای شعب در روز انتخابات ایجاد شده است.

۱۵ اسفند ۱۴۰۲