فرماندار اصفهان، دبیرستان، سعدی، حماسه و ایثار

فرماندار اصفهان تأکید کرد: ما باید با یکدیگر متحد شویم و نگذاریم توطئه های شوم دشمنان علیه کشور ما محقق شود.

۲۸ آبان ۱۴۰۲