فرماندار اصفهان، رابطین، فناوری اطلاعات، انتخابات

فرماندار اصفهان تأکید کرد: ایجاد و تقویت انگیزه، کاربلد بودن، آموزش پذیر بودن، کار تیمی، تیم داشتن، تجربه برگزاری انتخابات را داشتن و وقت گذاری را ازجمله مواردی برشمرد که رابطین فناوری اطلاعات مناطق باید مورد توجه ویژه قرار دهند.

۲۱ آذر ۱۴۰۲