فرماندار اصفهان، روز خانواده، تکریم، بازنشستگان، 25ذی الحجه

فرماندار اصفهان طی پیامی، ۲۵ ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان را به کلیه بازنشستگان و خانواده های محترم ایشان تبریک گفت.

۳ مرداد ۱۴۰۱