فرماندار اصفهان، شبکه سازی، مناطق، ستاد

فرماندار اصفهان تصریح کرد: باید از ظرفیت های خوب موجود در مناطق برای مشارکت حداکثری در انتخابات بهره بگیریم که در این راستا، هرگونه شبکه سازی، ارتباط مستقیم و آموزش، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و این مهم مستلزم کار تیمی و برنامه ریزی دقیق است.

۱۳ مهر ۱۴۰۲