فرماندار اصفهان، شهید کشوری، شهرک، شهروند، مجوز، روشنایی

فرماندار اصفهان تأکید کرد: اتاق اصناف با همکاری دستگاه های ذی ربط بایستی نسبت به هدایت سرمایه گذار و صدور مجوز برای واحدهای نانوایی و دیگر واحدهای صنفی مورد نیاز مردم در این شهرک اقدام نماید.

۲۲ شهریور ۱۴۰۱