فرماندار اصفهان، شورا، حفاظت از منابع آب، کشاورزی، کاربری

فرماندار اصفهان تأکید کرد: قوانینی در راستای مدیریت صحیح منابع زیرزمینی آب وجود دارد که همگان باید خود را ملزم به رعایت این قوانین بدانیم.

۲۴ مهر ۱۴۰۱