فرماندار اصفهان، فعالان، اجتماعی، فرهنگی، شهید کشوری، شهرک

فرماندار اصفهان اظهار داشت: بحمد ا… تاکنون گام های مؤثری در راستای رفع بخشی از مسائل و مشکلات شهرک شهید کشوری برداشته شده که در نظر داریم با همکاری بین دستگاهی و همراهی خوب ساکنین این شهرک، دیگر مسائل موجود نیز مرتفع گردد.

۱۲ تیر ۱۴۰۱