فرماندار اصفهان، مجلس، خبرگان رهبری، میانگین سنی

فرماندار اصفهان تصریح کرد: میانگین سنی داوطلبان ثبت نام شده ۵
۷ سال بوده که از ۴۱ سال تا بیش از ۷۰ سال است.

۲۱ آبان ۱۴۰۲