فرماندار اصفهان، معتمدین، پیشکسوت، مناطق، اندیشه ورز

فرماندار اصفهان تصریح کرد: پیشکسوتان انتخابات بایستی راهنما، مشاور و همراه جوانان در برگزاری انتخابات باشند و از آنها نظرخواهی و پشتیبانی کنند تا جوانان بتوانند ابتکار عمل لازم را عملیاتی و اجرایی نمایند.

۱ آذر ۱۴۰۲