فرماندار اصفهان، میز ارتباطات مردمی، وزارت کشور، ریاست جمهور

فرماندار اصفهان ز میز ارتباطات مردمی وزارت کشور ویژه سفر ریاست محترم جمهوری به استان اصفهان واقع در اداره کل ثبت احوال استان بازدید کرد.

۲۶ خرداد ۱۴۰۱