فرماندار اصفهان، نابینایان، ناشنوایان، معلولین، توانمند

فرماندار اصفهان  اظهار داشت: انشاء ا… با بهره گیری از ساز و کارهای قانونی و ظرفیت های خوب موجود، بتوانیم خادمین خوبی برای معلولین جامعه باشیم.

۲۳ مهر ۱۴۰۱