فرماندار اصفهان، نشست، جهاد کشاورزی، توسعه، پایدار

نشست فرماندار اصفهان با مدیر و مسئولین اداره جهاد کشاورزی شهرستان با هدف ارائه و بررسی چشم انداز روستاهای الگویی در برنامه ریزی توسعه کشاورزی پایدار برگزار شد.

۳۰ مهر ۱۴۰۱