فرماندار اصفهان، نمایشگاه، حریم ریحانه، پوشاک، ایرانی-اسلامی، پل تاریخی شهرستان

اولین نمایشگاه حریم ریحانه با رویکرد عرضه ملزومات پوشش ایرانی  اسلامی با حضور فرماندار اصفهان وروسای اتحادیه های خرازی وپوشاک و تعدادی از مسئولین استانی در محل سابق نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل تاریخی شهرستان، افتتاح شد.

۳ مرداد ۱۴۰۱