فرماندار اصفهان، نهال، کاشت، آموزش، فرهنگ سازی

فرماندار اصفهان تأکید کرد: آموزش به صورت مکتوب و تصویری از اهمیت بسیار برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

۲۸ شهریور ۱۴۰۲