فرماندار اصفهان، نهال کاری، فضای سبز

فرماندار اصفهان عنوان کرد: توجه به تجربه کاشت گونه هایی که نیاز کمتری به آب دارند در جهت گسترش فضای سبز و تولید اکسیژن بیشتر در سطح شهرستان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این خصوص موفقیت هایی نیز داشته ایم و این روند را باید با قوت ادامه دهیم.

۱۱ آذر ۱۴۰۲