فرماندار اصفهان، پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی، فوریت های پزشکی، شهرک، شهید کشوری

فرماندار اصفهان گفت: اانشاء ا… قطار خدمت به مردم در دولت سیزدهم در این شهرک پر افتخار با سرعت مسیر خود را طی کند و شاهد رفع مشکلات بیشتر این شهرک باشیم.

۳ خرداد ۱۴۰۱