فرماندار اصفهان، کمیته برنامه ریزی، عشایری، دهیاری

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان به منظور بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی مناطق فاقد دهیاری و عشایری شهرستان و ارائه گزارش پروژه های مصوب قبلی برگزار شد.

۷ آبان ۱۴۰۲