فرماندار اصفهان، کنگره شهدا، خوراسگان، امنیت

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: همه ما باید خود را موظف بدانیم که عضوی از بسیج هستیم و کنگره شهدا نیز ذیل سیاستگذاری های بسیج و سپاه عمل می کند.

۱ شهریور ۱۴۰۲