فرماندار اصفهان ، محمدعلی احمدی ، بازدید ، بخش مرکزی ، دامداری نمومه

فرماندار اصفهان به اتفاق بخشدار و تعدادی از مدیران شهرستان از دامداری نمونه صنعتی واقع در بخش مرکزی بازدید و به بررسی مسائل و مشکلات موجود این دامداری پرداختند

۹ تیر ۱۴۰۱