محمد علی احمدی ، بازدید ، فرماندار اصفهان ، گزارش تصویری ، سه راهی سوسارت

گزارش تصویری بازدید فرماندار اصفهان از سه راهی سوسارت و مجتمع دامداری صنعتی دربخش مرکزی

۱۲ تیر ۱۴۰۱