محمد علی احمدی ، فرماندار اصفهان ، سه راهی سوسارت ، نقاط حادثه خیز ، ساخت و ساز غیر مجاز

فرماندار اصفهان به اتفاق بخشدار و تعدادی از مدیران شهرستان از ورودی روستای سوسارت و حادثه خیز بودن آن، برخی ساخت و سازهای غیرمجاز در این روستا بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفتند.

۱۲ تیر ۱۴۰۱