محمد علی احمدی ، فرماندار اصفهان ، محمد حسن احمدی ، مدیر جهاد کشاورزی ، معارفه و تودیع

در آیینی با حضور فرماندار اصفهان ، محمد حسن احمدی بعنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان معرفی شد

۱۵ تیر ۱۴۰۱