مدیریت

فرماندار اصفهان بر لزوم پرهیز از بخشی نگری در مدیریت بحران تاکید کرد

۲۳ آذر ۱۴۰۰