مراکز تجمیعی

فرماندار اصفهان بر تقویت مراکز واکسیناسیون موجود و افزایش مراکز جدید تأکید کرد.

۲۹ شهریور ۱۴۰۰