مشاور فرماندار، فرمانداری اصفهان ، امور بانوان

مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده با حضور در شهر قهجاورستان به بررسی ظرفیت ها، توانمندیها، مشکلات و مسایل بانوان این شهر پرداخت.

۳۰ مرداد ۱۴۰۱