مشاور فرماندار ، اموربانوان و خانواده، بهارستان ، بازدید

مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده با حضور در شهر بهارستان ضمن انجام بازدیدی سرزده از مراکز فرهنگی اجتماعی شهر، به بررسی توانمندی ها، ظرفیت ها، مسایل و مشکلات بانوان و خانواده در شهر یاد شده پرداخت

۱۳ تیر ۱۴۰۱