مشاور فرماندار ، فرمانداری اصفهان ، امور بانوان ، بانوان فعال

نشست مشاور فرماندار در امور بانوان با جمعی از بانوان فعال و صاحب نظر شهر بهارستان با هدف بررسی ظرفیت ها، توانمندیها، مسایل و مشکلات بانوان و خانواده برگزار گردید

۳۱ خرداد ۱۴۰۱