مشاور فرماندار اصفهان ، امور بانوان ، شهر زیار

مشاور فرماندار در بازدیدی به بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی بانوان و خانواده در شهر زیار پرداخت.

۲۵ تیر ۱۴۰۱