مشاور فرماندار اصفهان

بازدید مشاور فرماندار اصفهان در امور بانوان از شیرخوارگاه نرجس

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

مشاور فرماندار در امور بانوان با هدف بررسی ظرفیت ها، توانمندی ها، مسایل و مشکلات از چند مرکز کارآفرینی بانوان شهر اصفهان بازدید به عمل آورد.

۱۶ بهمن ۱۴۰۰