مشاور فرماندار در امور بانوان ، خانم صمدی ، فرماندار اصفهان

نشست مشاور فرماندار در امور بانوان با مدیر موسسه آموزش عالی فاطمه الزهرا(س) اصفهان

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱