مصوبات شوراهای اسلامی

فرماندار اصفهان عنوان کرد: مصوبات شوراهای اسلامی شهر الزاما در کمیته انطباق فرمانداری ارزیابی و با قوانین تطبیق داده می شود و در صورت مغایرت یا عدم مغایرت با قوانین و مقررات اعلام نظر می گردد.

۵ مرداد ۱۴۰۰