معاون، برنامه ریزی، توسعه، اعتبارات، بند ب، تبصره 16

در نشستی، طرح های متقاضیان اخذ تسهیلات از محل اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ به ریاست احمدی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اصفهان بررسی شد.

۶ تیر ۱۴۰۲