معاون، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، استانداری، تقویت، قوت، ضعف

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان عنوان کرد: هدف ما از برگزاری این نشست، بررسی و تقویت اقدامات ستاد انتخابات شهرستان اصفهان و تعمیم تجربیات این ستاد به دیگر شهرستان هاست.

۱۰ بهمن ۱۴۰۲